Handelsbetingelser

CoMaSys ApS Generelle samhandelsbetingelser

Priser.

Prisændringer vil blive varslet mindst 30 dage i forvejen på vor website (https://comasys.dk).
CoMaSys vil dog så vidt muligt også informere om prisstigninger via email.

Sker der moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller anden tredjepart, som CoMaSys ApS ikke har indflydelse på, forbeholder CoMaSys ApS sig ret til at ændre priserne med øjeblikkelig virkning.

Kundeoplysninger.

Ved samhandel med CoMaSys ApS, oplyser kunden bl.a. navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse informationer bruges til alle former for kontakt til kunden og kunden er selv ansvarlig for at CoMaSys ApS altid har de korrekte informationer.

Kunden er også selv ansvarlig for de ulemper det kan medføre hvis visse informationer er ukorrekte.
Alle oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og hverken videregives eller sælges til 3. part.

Personlige oplysninger.

Alle følsomme personlige oplysninger udleveret til CoMaSys ApS, vil blive opbevaret i en tilstand, sikret bedst muligt imod utilsigtet og uautoriseret adgang.

Det er også indskrænket hvilke personer hos CoMaSys ApS, som kan se disse oplysninger.
Oplysningerne videregives ikke til 3. part med mindre dette kræves i forbindelse med præcis identificering af kunden. Eller med mindre restslige instanser kræver dette.

Oplysningerne hverken videregives eller sælges i forbindelse med markedsføring.

Support.

CoMaSys ApS yder den hjælp og support som er oplyst under de specificerede betingelser, gældende for det enkelte produkt. Såfremt intet andet er oplyst eller der ikke findes nogen specificerede betingleser i forbindelse med et produkt, yder CoMaSys ApS gratis support i den udstrækning det findes rimeligt.

Såfremt der skulle opstå brug for support uden for vores almindelige telefon tid, vil dette altid blive takseret efter den gældende prisliste.

Opstår brugen for support, i forbindelse med en mangel eller driftforstyrrelse forårsaget af CoMaSys ApS eller en tilknyttet underleverandør, er det gratis at benytte vores support, også uden for vores almindelige åbningstid. Dog vil denne gratis support være begrænset til den enkelte mangel / driftforstyrrelse, og løsning af denne kan ved enkeltstående tilfælde udskydes til almindelig åbningstid.

Betaling.

Ved oprettelse af kundeforhold faktureres løsninger som udgangspunkt forud. Dog kan der i forbindelse med specifikt oplyst, ved eksempeltvis skriftlige tilbud, tilbydes andre betalingsløsninger.

Ved fakturering tilbydes 5 arbejdsdages frist til indsigelser mod det fakturerede – herefter bortfalder indsigelsesret og betalingskravet opretholdes.

Ved betaling, efter den på fakturaen angivede betalingsfrist, forbeholder CoMaSys ApS sig ret til at udsende 1. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykkerskrivelse hvorpå der påløber endnu et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved udskrivning af 2. rykkerskrivelse forbeholder CoMaSys sig retten til at lukke for en eller flere af de af CoMaSys leverede ydelser. Genåbning af ydelser kan herefter medføre et gebyr.

Har indbetaling stadig ikke fundet sted, inden den på 2. Betalingspåmindelse oplyste betalingsfrist, forbeholder CoMaSys ApS sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso.

Indbetales beløbet kun delvist eller uden påmindelsesgebyrer, uden forudgående aftale med CoMaSys ApS, betragtes betalingen af fakturaen som værende i restance og vil således følge ovenstående procedure indtil det fulde beløb er betalt.

Genfakturering sker automatisk med mindre en aftale er opsagt. Genfakturering sker med betalingsfrist inden den nye periode påbegyndes.

Såfremt ubetalte faktura omhandler hardware leveret af CoMaSys, er hardware som endnu ikke er betalt til fulde, stadig at betragte som CoMaSys ejendom, hvorfor det heller ikke er tilladt for kunden at pantsætte eller videresælge denne hardware.

Fortrydelsesret.

Du har ikke fortrydelsesret på bestilte domæner, telefonnr. og liggende, da dette er unikke produkter købt på din foranledning.

Du kan dog fortryde dit køb via internettet af webhotel og liggende services (ikke specielle ordre eller skaffevare) i op til 14 dage efter bestillingsdato, herefter er din ordre bindende (Forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 -fortrydelsesret ved fjernsalg)

B2B ydelser og produkter, sælges efter forudgående aftale, og er ikke omfattet af returret og fortrydelsesret.

Opsigelse.

Enhver aftale kan opsiges med mindst en fuld kalendermåneds varsel til udgangen af en betalt periode.
(eksempelvis for en aftale der løber fra 1 april til 1 juli – er opsigelsesfrist 31. maj for at undgå yderligere fakturering).

Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.

Driftssikkerhed.

Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder CoMaSys ApS sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. CoMaSys ApS forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundens data som er placeret hos CoMaSys ApS. Alt kendskab til data vil blive behandlet fortroligt. Skulle adgang til en kundes data være umulig, eller uhensigtsmæssig besværlig, forbeholder CoMaSys ApS sig retten til at lukke for/afbryde/deaktivere kundens produkt eller ydelse, såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at sikre driftstabilitet.

Enhver anden form for adgang til kundens data kræver en kundeaccept eller en dommerkendelse, både for CoMaSys ApS og/eller enhver anden.

Indhold / Brug.

Der er fra CoMaSys ingen begrænsninger for hvad et af CoMaSys leveret produkt eller ydelse må bruges til eller indeholde. Dog kræver vi at indhold og brug overholder den gældende danske lovgivning. Samt at der overholdes enhver gældende lovgivning i eventuelle andre brugslande.

Det er til enhver tid kundens pligt og ansvar at indhold og brug af ydelser og produkter leveret fra CoMaSys overholder de gældende lovgivninger, og undladelse af dette, såvel bevidst om ubevidst, kan resultere i afbrydelse af service eller ydelse uden kompensation.

Ansvar.

CoMaSys ApS påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet / informationer, tabt arbejdsfortjeneste o. lign. i forbindelse med benyttelse af CoMaSys ApS abonnement, service eller ydelse.

CoMaSys ApS påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor CoMaSys ApS, force majeure, strejke og lock-outs. Endvidere påtager CoMaSys ApS sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.

Ethvert krav til CoMaSys ApS om erstatning kan aldrig overstige prisen for det hos CoMaSys ApS købte produkt eller ydelse.

Tvister.

Tvister og tvivlstilfælde, som opstår mellem kunden og CoMaSys ApS, og som skal afgøres af en domstol, skal foregå ved retten i Odense, Danmark.

Ændring af vilkår.

Alle kunde- og betalingsvilkår kan af CoMaSys ApS ændres med 30 dages varsel.

CoMaSys ApS forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som CoMaSys ApS ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

Al materiale og information som tilhører CoMaSys ApS må kun bruges eller kopieres med særlig tilladelse fra CoMaSys ApS samt mod udtrykkelig henvisning.

Alle priser nævnt i vore forretningsbetingelser, er ekskl. moms. med mindre andet er angivet.

Der tages forbehold for taste- og trykfejl.

Vi vil så gerne have dig med på holdet !

Udfyld nedenstående felter og vi ringer dig op så vi kan drøfte, hvordan vi sammensætter en ordning der passer til dig og dit firma